Our Location

Thomas Tyres, Swansea Rd, Llanelli, Carmarthenshire, 

SA15 3BJ 

Tel: (01554) 758896

thomas.tyres@hotmail.co.uk


 

Contact Us

Swansea Rd, Llanelli